Generelle betingelser

Betingelser ved salg af pakkerejser

Pakkerejser er omfattet af Lov om Pakkerejser nr. 472 af 30. juni 1993. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af nedenstående elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller inkluderer en overnatning:
- transport
- indkvartering
- anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte tilknyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen

Indgåelse af aftalen

Aftalen er bindende for kunden efter en skriftlig bekræftelse fra Fodboldpakker.dk, indeholdende de af loven krævede oplysninger, er modtaget af kunden. Modtages der ikke en meget hurtig indsigelse fra kunden, betragtes aftalen som bindende. Endvidere betragtes et indbetalt beløb også som accept af aftalevilkårene.

Booking og betaling

Hele beløbet betales ved bestilling. Vi kan desværre ikke tilbyde delbetaling eller anden form for afdragsordning. Der betales online med VISA- eller Mastercard. Herefter modtager du en e-mail med din kvittering, hvor vi behandler din anmodning. Vi vender tilbage inden for 24 timer (på hverdage fra mandag til fredag) med en endelig bekræftelse / afvisning. Bekræftelse: Hvis din anmodning er bekræftet, vil du modtage dine rejsedokumenter, faktura og ordrebekræftelse inden for 5 arbejdsdage. Afslag: Hvis din anmodning desværre afvises, vil du få dine penge tilbagebetalt med det samme. Du skal være opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på køb af sportspakker. Ved bekræftelse købes alle dele i pakken ”up front”, så kunden altid får hvad de bekræfter, og derfor skal vi altid modtage det fulde beløb på en gang.

Forbehold

Der tages forbehold for udsolgtsituationer, væsentlig forhøjede omkostninger, trykfejl og andre åbenlyse fejl. Endvidere tages der forbehold for prisændringer forårsaget af transportomkostninger, herunder brændstofpriser skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter valutakurser, som er anvendt ved beregning af priser andre ændringer, som er uden for vores indflydelse. Fodboldpakker.dk er til enhver tid i sin ret til at annullere bookningen/tilbuddet/forespørgslen, som det fremgår af afsnittet "Booking og betaling". Fodboldpakker.dk kan ikke stilles til ansvar for e-mails, der måtte være endt i kundens spam-filter og/eller uønskede mails mm.

Fodboldpakker.dk kan ikke stilles til ansvar for eventuel uønsket siddepladsplacering på stadion, så længe Fodboldpakker.dk opfylder sine krav i henhold til den oplyste illustrative stadion-tegning. Et eksempel på dette kunne være ønsket om ikke at blive placeret ude i en af siderne eller oppe i øverste del af den illustrative stadion-tegning. Man skal følge instrukserne vedr. entré på stadion og/eller pre-match-arrangementer. Eksempel herpå kan være at man under ingen omstændigheder må bære udebaneholdets farver og/eller merchandise, og i stadion-lounge/spiseområder kan der være tale om dresscoden casual. Dermed menes at man ikke kan bære/være iført træningsdragter eller shorts mm, selvom det er hjemmeholdets farver/merchandise. Visse områder er neutrale områder, hvilket betyder at man ikke må være iført holdfarver eller merchandise af klubberne. Overholdes disse krav ikke vil man ikke kunne gøre Fodboldpakker.dk økonomisk ansvarlige ved eventuel afvisning på stadion. Vi informerer tydeligt i vores rejsedokumenter, og det er tilmed et krav at man har sine rejsedokumenter med under hele rejsen, og kan fremvise disse dokumenter alle steder under rejsen.

Vi anbefaler det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. under ophold i et EU-land (inkl. England). Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. Der er således en begrænsning i forhold til behandlingssted. Med det blå EU-sygesikringskort er du ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til, hvorfor du risikerer egenbetaling. Egenbetalingen er forskellig fra land til land, hvorfor du selv skal undersøge, hvor meget egenbetaling der er ved nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. i det pågældende land, du rejser til. Samtidig skal du selv søge refusion, når du kommer hjem til Danmark, hvis du har haft behov for læge- eller sygehusbehandling på din rejse.

Hvor bestiller jeg det blå EU-sygesikringskort?

De nye regler betyder derfor, at du skal huske at bestille et nyt sygesikringskort, hvis du skal rejse til et EU-land (inkl. England). Det er vigtigt, at du sørger for at bestille det blå sygesikringskort, inden du rejser fra Danmark. Bestil blåt sygesikringskort digitalt på borger.dk, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Pas, visum, vaccinationer og generelle tilladelser mm

Den rejsende har ansvar for at have gyldigt pas, visum, vaccinationer og generelle tilladelser i orden til indrejse i det pågældende land, hvis påkrævet. Kræves visum og/eller vaccinationer for danske statsborgere, vil dette fremgå af vort tilbud eller i vores bekræftelse. Ikke-danske statsborgere bør af praktiske grunde - inden bekræftelse afgives - søge oplysning om de krav, der stilles for deres lands borgere for indrejse i det pågældende rejseland. Endvidere bør der ved bestilling gives oplysning til os, hvis en eller flere deltagere har andet statsborgerskab, således, at vi kan give behørig vejledning.

Den rejsendes ansvar

Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseledere eller transportfirmaers personale i forbindelse med en rejses gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter.

Rejsedeltageren er forpligtet til:

- at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler, stadions etc.
- at afholde alle omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler, stadions etc.
- at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.

Forsømmer en rejsedeltager i væsentlig grad disse forpligtelser, forbeholdes ret til at udelukke den pågældende fra forsat deltagelse i rejsen eller forhindrer at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Fodboldpakker.dk er i så fald berettiget til at tilgoderegne sig den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen bekostning uden erstatningspligt for Fodboldpakker.dk.

Det er særdeles vigtigt at kunden oplyser korrekte personoplysninger på alle deltagere. Fodboldpakker.dk kan i den forbindelse ikke stilles til økonomisk ansvar ved fejlinformationer fra kundens side af, der efterfølgende kan resultere i eventuelle tillægs- og/eller ændringsgebyrer.

I aftalens indgåelse er kunden indforstået med at der i forbindelse med flydelen, kan være tale om online selvindtastning af personoplysninger for alle rejsende (primært lavprisselskaberne). Fodboldpakker.dk kan ikke stilles til økonomisk ansvar i forbindelse med kundens fejlindtastninger mm., som kan resultere i eventuelle tillægs- og/eller ændringsgebyrer fra flyselskabets side af.

Derfor råder vi vores kunder til at dobbelttjekke alle personoplysninger i kundens returmail til Fodboldpakker.dk.

Generelt står det for kundes egen regning at foretage tilvalg eller andre lignende gebyrmæssige tilføjelser og/eller ændringer i rejsedage eller –tidspunkter i alle pakkens bestående dele. Eksempler på dette kunne være: sædevalg på flydelen, tidligere check in end den gebyrfrie periode og/eller ændring af rejsedage og/eller tidspunkter på dagen.

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for de til rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse at kontrollere at for- og efternavne + fødselsdato'er mm. i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn + fødselsdato'er i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn og kunden har pligt til at kontrollere dette ved modtagelse af rejsedokumentet. I værste tilfælde kan det medføre afvisning ved check ind til flyet, hvis der er uoverensstemmelser. Fodboldpakker.dk påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger og/eller kontrol af disse efter modtagelse af rejsedokument kan medføre. Vær også opmærksom på, at alle oplysninger vedrørende pas, visa og lign. som gives af Fodboldpakker.dk, gælder for rejsende med dansk pas.

Vort ansvar

Fodboldoplevelser.dk’s ansvar er begrænset til de beløb vore underleverandører, der benyttes på den pågældende rejse, kan begrænse deres ansvar til, i henhold til de internationale konventioner:

-ved flytransport: Warszawa konventionen
-ved søtransport: Athen konventionen
-ved togtransport: (COTIF/CIF) konventionen om internationale jernbanebefordringer.

Vi er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Endvidere er Fodboldpakker.dk fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have indgået eller afbødet.

Reklamationer

Ethvert krav mod Fodboldpakker.dk skal reguleres efter dansk ret. Værneting for søgsmål: Sø- og Handelsretten, København. Fodboldpakker.dk er tilsluttet Rejse-Ankenævnet, hvis kendelser vi opfylder. Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende, vedrørende mangler ved rejsen, kan deltageren indbringe sagen for nævnet.

A) Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal der altid gives besked herom til den ansvarlige på destinationen eller pr. telefon på de oplyste telefonnumre der findes under akut opstående problemer og i de diverse mails/rejsedokumenter. Herefter skal kunden give arrangøren eller formidleren besked herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Er det ikke lykkedes at afhjælpe manglen på rejsemålet, skal en skriftlig reklamation være bureauet i hænde senest 3 uger efter hjemkomst.

A1) Er kundens pligter efter A) ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation. A) gælder ikke hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. A) gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

Rejsedeltageren er forpligtet til:

A) at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler, stadions etc. B) at afholde omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler, stadions etc. C) at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Tilsidesætter den rejsende i væsentlig grad, hvad der er ham pålagt ifølge stykke a), b) og c) forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke den pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen, respektive forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Arrangøren er i så fald berettiget til at tilbageholde den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen regning uden erstatningspligt for arrangøren. Rejsearrangøren er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejligheden/hotelværelset, hvis ikke rejsedeltageren retter sig efter henstillinger fra hotelpersonale/rejseledere.

Har du været uheldig under din rejse og ønsker at indgive en reklamation bedes denne sendes på vores info-mail med emneteksten/overskriften: ”Reklamation”.

Øvrige betingelser

Rejsen gennemføres iht. de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Disse udleveres efter anmodning. Der tages forbehold for trykfejl i både katalog og betingelser.

Sport & kultur pakkerejser kan hverken ændres eller annulleres efter bestilling

Vær også opmærksom på, at ved sportsbegivenheder, teater, koncerter eller anden særlig begivenhed, kan Fodboldpakker.dk ikke gøres ansvarlig for aflysning/flytning af Event. Ekstra omkostninger i forbindelse med flyttet event vil blive pålagt den rejsende. Såfremt planlagte kampe flyttes til en anden dato/tidspunkt, enten på grund af TV dækning, Cup runder, Europæiske kampe eller andre årsager, vil kun kampbilletten følge ny kampdato/tidspunkt. Fodboldpakker.dk kan ikke gøres ansvarlig for ekstra udgifter i forbindelse med flytning af den oprindelige fodboldpakke. Fodboldpakker.dk tager sine forbehold og informerer tydeligt kunden om risikoen for en eventuel kampforskydning af en ønsket kamp, før kundens endelige accept af den købte pakke. Det anbefales at man tilkøber en ”forsikring mod kampdatoændring” og generelt holder sig opdateret på klubbernes -/ forbundenes hjemmesider omkring eventuelle kampændringer.

Værneting / Lovvalg

Et hvert krav mod Fodboldpakker.dk skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Definitioner

Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Fodboldpakker.dk afgiver en bekræftelse om køb og levering af bestemte varer. "Fodboldpakker.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer ”købers” bestilling og sælger de bestilte varer.

Produktinformation

Fodboldpakker.dk's hjemmeside oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger, kan der sendes en mail til den oplyste mailadresse på forsiden.

Priser

Alle priserne er dagspriser og der kan derfor forekomme prisændringer.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer mistes af hændelige forhold, til køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Hvis mangler i fodboldpakkerejsen skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Fodboldpakker.dk´s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Fodboldpakker.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte rejser, og køber opnår kun de garantier, som leverandører udsteder over for køber.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på bestilte rejser, når kundens bekræftelse af hele pakkens indhold skriftligt er afgivet til Fodboldpakker.dk.

Afbestilling

Afbestilling kan kun ske skriftligt til info@fodboldpakker.dk

Forbehold for ændringer

Fodboldpakker.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt og eget ansvar, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider

Medmindre andet er angivet, sendes rejsedokumenter fra Fodboldpakker.dk til køber på kundens oplyste mail inden 5 hverdage fra Fodboldpakker.dk’s modtagelse af bekræftelse, personoplysninger og registrering af det fulde beløb. Der sendes en bekræftelsesfaktura med alle pakkens dele: fly-, hotel- og kampbillet-information + diverse ekstra dele.

Misbrug

Misbrug af Fodboldpakker.dk’s navn kan medføre til politianmeldelse.

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os, oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om, hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du, at vi sletter disse oplysninger, skal det fremgå tydeligt af din mail og vi sletter naturligvis alle oplysninger i forlængelse heraf.

Booking

Når du afgiver din booking, oplyser du os en række personlige informationer. Det drejer sig om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer/numre og e-mailadresse mm. for dig selv og dine eventuelle medrejsende. Disse personlige oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med anliggender, der vedrørende din booking eller forsikring. Denne information vil blive behandlet fortroligt og vil forblive under vores kontrol.

Nyhedsbrev

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, så er det utroligt nemt at afmelde. Du sender blot en returmail i det seneste modtaget nyhedsbrev og vi sletter dig manuelt fra listen.

Cookies

Såkaldte cookies bruges til registrering af din generelle opførsel når du surfer. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan de blokeres via din egen browser.